مقایسه ابعاد ایمان و گذشت اسلامی در رابطه زناشویی بر اساس سبک‏ های مقابله ‏مذهبی زنان شهر قم

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد، روان‏شناسی مثبت‏ گرا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه ابعاد ایمان و گذشت اسلامی در رابطه زناشویی بر اساس سبک ‏های مقابله ‏مذهبی زنان شهر قم انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علّی -  مقایسه ‏ای و جامعه آماری پژوهش تمامی زنان همسران طلاب مدارس علمیه شهر قم در سال 1400 بود. با روش نمونه‏ گیری در دسترس، 200 نفر از زنان همسران طلاب مدارس علمیه شهر قم انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس ایمان در رابطه زناشویی، مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه ‏های اسلام و مقیاس سبک‏ های مقابله‏ مذهبی بود. برای جمع ‏آوری داده‏ ها از پرسش‏نامه الکترونیک استفاده شد. در تجزیه و تحلیل توصیفی داده‏ ها از شاخص‏ های مرکزی و پراکندگی و در تجزیه و تحلیل استنباطی داده‏ ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد و داده ‏ها با استفاده از نرم‏ افزار SPSS تحلیل شد. یافته‏ ها نشان داد که ابعاد ایمان و گذشت اسلامی در میان زنان شرکت ‏کننده در پژوهش، بر اساس سبک‏ های مقابله‏ مذهبی مثبت و منفی، به طور معناداری متفاوت است. ابعاد ایمان و گذشت در گروه زنان متأهل با سبک مقابله‏ مذهبی مثبت نسبت به زنان متأهل با سبک مقابله‏ مذهبی منفی بیشتر است. با توجه به نتایج به‏ دست ‏آمده می‏توان از نقش مهم ایمان و گذشت اسلامی و سبک مقابله‏ مذهبی مثبت در بهبود روابط و مشکلات زناشویی زوجین بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of dimensions of Islamic faith and forgiveness in marital relationship based on religious coping styles of women in Qom city

نویسندگان [English]

  • Fateme Rastkhane 1
  • Borzoo Amirpour 2
1 Masters in Positive Psychology, Payeme Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Payeme Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to compare the dimensions of Islamic faith and forgiveness in marital relationship based on religious coping styles of women in Qom city. The research method was descriptive-causal-comparative and the statistical population of the study was wives of the seminary students in Qom city in year 2021. Through convenient sampling, 200 wives of seminary students in Qom city were selected. Marriage Faith Scale, Islamic Amnesty and Forgiveness Scale, and Coping Style Scale were applied. An electronic questionnaire was used to collect the data. Using SPSS software, measures of central tendency and dispersion were applied in descriptive statistics, and Multivariate Analysis of Variance was applied in inferential statistics. Results showed that there is a significant positive correlation between the dimensions of faith in the marital relationship and forgiveness based on Islamic teachings among the participants in the study. There is a significant inverse correlation between marriage and amnesty and forgiveness based on Islamic teachings among study participants. According to the obtained results, it is possible to use the results of this research in offering family therapy interventions for couples

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faith
  • forgiveness
  • religious coping style
  • marital relationship