بازنمایی فرآیند روان‏شناختی حُسن خُلق بر اساس متون اسلامی: مطالعه ‏ای کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

2 استادیار گروه روان‏شناسی اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

«حُسن خُلق» یکی از مفاهیم مهم در متون اسلامی است. این پژوهش با هدف ترسیم الگوی روان‏شناختی فرآیند حسن خلق بر اساس متون اسلامی انجام شد. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی بود. ابتدا داده‏ ها گرد‏آوری و سپس کدگذاری شد. در فرایند کدگذاری، شرایط زمینه‏ ای، شرایط مداخله‏ گر، شرایط علّی، کنش‏ها و پیامدهای حسن خلق، از متون دینی استخراج شد. یافته ‏ها نشان داد شرایط زمینه ‏ای اموری همچون وجود «نفس» به عنوان بستر شکل‏ گیری حسن خلق و وجود «عقل» به عنوان زمینه شناختی حسن خلق است. همچنین شرایط مداخله ‏گر مفاهیمی مانند «ایمان به خدا»، «سبک اسناد الاهی»، «دعا و نیایش»، تسهیل کننده تحقق حسن خلق‏ اند. «معنایابی»، «توجه به پیامدهای حسن خلق» و «الگوگیری» نیز شرایط علّی حسن خلق را فراهم می‏ کنند. کنش‏های حسن خلق، شامل «مؤلفه ‏های رفتاری» مانند خوش‏خویی، خوش‏گویی، و خوش‏رویی، «مؤلفه شناختی» رضایت و «مؤلفه هیجانی» مهار خشم است. پیامدهای حسن خلق نیز شامل «پیامدهای اخروی» مانند دست‏یابی به بهشت و «پیامدهای دنیوی» مانند آرامش، ایجاد محبت، تسهیل ارتباطات اجتماعی، عزت اجتماعی و محتاط ‏شدن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the psychological of process good-temperness according to Islamic texts: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Ali Teymornejad 1
  • Hamzeh Abdi 2
1 Ph.D. Student of Psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic Psychology, Quran and Hadith Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

“Good-temperness” is an important concept in Islamic texts. This study aimed to illustrate a psychological model for the process of good-temperness according to Islamic texts. The research method was qualitative content analysis. First, data were gathered and then they were coded. In coding process these were extracted: contextual conditions; intervening conditions; casual conditions; and functions and consequences of good-temperness. Results showed that contextual conditions are those factors like the existence of “Nafs” as the context for forming good-temperness and the existence of “wisdom” as a cognitive context for good-temperness. The intervening conditions such as “believing in God”, “divine attribution style”, and “prayer” facilitate good-temperness. “seeking meaning”, “paying attention to consequences of good-temperness”, and “modeling” provide the casual conditions for good-temperness. Functions of good-temperness include “behavioral components” (such as being good-humoured, affable, and smooth-talking), “cognitive component” (contentment), and “emotional component” (anger management). Consequences of good-temperness include “otherworldly consequences” such as entering heaven and “this-worldly consequences” such as comfort, kindness, facilitating social relationships, social esteem, and becoming cautious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good-temperness
  • qualitative content analysis
  • Islamic ethics
  • conventional method of content analysis