نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، زهرا رابطه تاب‌آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدا [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 97-111]
 • افخمی اردکانی، ملیحه اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسلامی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک اتیسم شهرستان اردکان [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 29-53]
 • اندروافر، زهرا کارآمدی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل استان قم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 87-105]

ب

 • برجعلی، محمود مقایسه مفهوم بخشش مبتنی بر آیات قرآن با نظریه بخشش انرایت: یک مطالعه مقدماتی [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 51-62]
 • بهرامی احسان، هادی کارآمدی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل استان قم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 87-105]
 • بیات، علی معرفی «کتاب‌راهنمای خرد کمبریج» و نقد آن [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 124-146]

ت

 • تبیک، محمدتقی کارکردهای روان‌شناختی توبه بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 5-28]

ح

 • حسین ثابت، فریده کارآمدی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل استان قم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 87-105]

خ

 • خدایی، سایه نقش هوش معنوی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نگرش‌های دینی دانش‌آموزان دختر دارای خانواده‌های عادی و طلاق شهر گرگان [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 83-95]
 • خواجه، زهرا اثربخشی آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر کاهش افسردگی زنان خانه‌دار [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 55-66]

د

 • دهستانی، مهدی پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی بر اساس باورهای مذهبی و سبک‌های اسنادی زنان متأهل [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 67-81]
 • دهقان، ماریه اثربخشی روان‌درمانگری یکپارچه توحیدی بر عزت‌نفس و تاب‌آوری همسران زندانیان [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 63-86]
 • دهقان، ماریه اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسلامی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک اتیسم شهرستان اردکان [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 29-53]

ز

 • زینی، مجتبی مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 107-122]

ژ

 • ژیان باقری، معصومه رابطه تاب‌آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدا [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 97-111]

س

 • سردبیر، سخن پژوهش معکوس در فهم روان‌شناختی متون دینی! [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 3-5]
 • سردبیر، سخن ساختار متن [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 3-4]
 • سعیدی نیا، مریم اثربخشی روان‌درمانگری یکپارچه توحیدی بر عزت‌نفس و تاب‌آوری همسران زندانیان [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 63-86]
 • سیداوی، محمد مقایسه مفهوم بخشش مبتنی بر آیات قرآن با نظریه بخشش انرایت: یک مطالعه مقدماتی [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 51-62]

ص

 • صادقی سرشت، علی تبیین مدل مفهومی انصاف اجتماعی از دیدگاه اسلام [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 7-26]
 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 107-122]

ع

 • عبداللهی فلاحی، فاطمه پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی بر اساس باورهای مذهبی و سبک‌های اسنادی زنان متأهل [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 67-81]
 • عزیزی ابرقوئی، محسن اثربخشی آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر کاهش افسردگی زنان خانه‌دار [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 55-66]
 • عقیلی، سیدمجتبی نقش هوش معنوی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نگرش‌های دینی دانش‌آموزان دختر دارای خانواده‌های عادی و طلاق شهر گرگان [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 83-95]

ق

 • قمری، محمد رابطه تاب‌آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدا [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 97-111]

م

 • مهدوی، سیده عاطفه پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی بر اساس باورهای مذهبی و سبک‌های اسنادی زنان متأهل [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 67-81]

ن

ه

 • هوشیاری، جعفر مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 107-122]