نمایه نویسندگان

ا

 • امامی، سپیده بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 93-116]

ب

 • بشیری، ابوالقاسم نقش ایمان در سلامت روانی و شکل‌گیری شخصیت سالم بر اساس متون دینی و روان‌شناسی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 59-81]
 • بهرامی احسان، هادی بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 93-116]
 • بهرامی احسان، هادی بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 145-171]

پ

 • پسندیده، عباس مفهوم‌شناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روان‌شناختی: مراحل و شیوۀ اجرا [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 7-42]
 • پسندیده، عباس روش فهم روانشناختی متون دینی (فرمد): بررسی تک متن [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 67-91]

ت

 • تبیک، محمدتقی تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسلامی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 3-27]

ج

 • جوادزاده، فاطمه کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان در دختران پایه دهم خمینی‌شهر [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 99-118]

ح

خ

 • خرمایی، فرهاد تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 83-98]
 • خطیب، سیدمهدی تبیین مفهومی و فرآیندی استعداد بر اساس منابع اسلامی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 45-58]

ز

 • زراعت کار، هانیه بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 93-116]
 • زرگری، مرضیه بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 145-171]

س

 • سودانی، منصور اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 118-144]

ع

 • عباسی، مهدی مفهوم‌شناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روان‌شناختی: مراحل و شیوۀ اجرا [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 7-42]
 • عباسی، مهدی معرفی «کتاب راهنمای انجمن روانشناسی امریکا در روانشناسی، دین و معنویت» [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 173-196]
 • عبدی، حمزه ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه الگوی تنظیم رغبت بر اساس متون اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 43-66]

ف

 • فاطمی، طیبه اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 118-144]
 • فیاض، ریحانه بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 145-171]
 • فیاض، فاطمه بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 145-171]

ق

 • قاسمی زاد، علیرضا مولفه های مهار فشار روانی بر اساس آموزه های دینی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 29-43]

م

 • مرحمتی، زهرا تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 83-98]
 • ملکی خوزانی، صفیه کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان در دختران پایه دهم خمینی‌شهر [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 99-118]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 118-144]
 • موسوی نژاد، زهرا مولفه های مهار فشار روانی بر اساس آموزه های دینی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 29-43]