نمایه نویسندگان

آ

  • آقابابایی، ناصر رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 160-176]

پ

  • پسندیده، عباس امکان‌پذیری روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر «خیرباوری» در عاطفه مثبت و منفی افراد دارای نشانه‌های افسردگی: یک مطالعه تک‌آزمودنی خط پایه چندگانه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 46-78]

ت

  • تبیک، محمدتقی رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 160-176]

ج

ر

  • رفیعی هنر، حمید نقش آرزوها در رضایت زندگی بر اساس مدل اسلامی عملکرد أمل: یک بررسی مفهومی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 79-109]

ع

  • عباسی، مهدی تبیین نظام روی‌آوری و بازداری رفتاری بر اساس تعامل ترس و امید در منابع اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 136-159]
  • عبدی، حمزه مقایسه تنظیم رغبت بر اساس آموزه زهد اسلامی و درمان شناختی ـ رفتاری بر افزایش سلامت عمومی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 110-135]

ف

  • فتحی آشتیانی، علی رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 160-176]

ن

  • نوفرستی، اعظم امکان‌پذیری روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر «خیرباوری» در عاطفه مثبت و منفی افراد دارای نشانه‌های افسردگی: یک مطالعه تک‌آزمودنی خط پایه چندگانه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 46-78]