مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته دکتری روانشناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی

3 دانش‏ آموخته سطح سه حوزه علمیه قم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت طلاب حوزه‌های علمیه ورودی سیکل و دیپلم در سه متغیر عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی به روش علی - مقایسه‌ای انجام شد. جامعه آماری،  طلاب سطح دو حوزه علمیه قم بود که تعداد 130 نفر از آنان بر اساس فرمول کرک و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای انجام این پژوهش، از سه پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو فرم کوتاه، خودکارآمدی شرر و مبلّغ موفق جوانشیر استفاده شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون T دو نمونه مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مانوا تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین طلاب ورودی سیکل و دیپلم ازنظر عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی تفاوت معناداری وجود ندارد. به نظر می‌رسد، محیط و مواد آموزشی، فرهنگی، تربیتی و معنوی یکسان، معنویت و پایبندی‌های مذهبی ازجمله عوامل تشابه و یکسانی طلاب ورودی سیکل و دیپلم در سه متغیر مذکور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of personality factors self-efficacy and promotional success in seminary school students with middle- and high-school degree

نویسندگان [English]

  • jafar houshyari 1
  • Mohammad mahdi Safurayi Parizi 2
  • Mojtaba zeini 3
1 PhD in Psychology, Al-Mustafa International University
2 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Humanities & Social Sciences, Al-Mustafa International University
3 Graduate of Qom Seminary School
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare Cycle in personality factors, self-efficacy and promotional success by a causal-comparative method. The statistical population consisted of all graduates of Level 2 of Qom Seminary, of whom 130 persons were selected by available sampling method based on Kirk formula. In doing so, three questionnaires were used: Neo Five Factors Inventory-Short Form, the General Self-Efficacy Scale, and the Successful Missioner Questionnaire. Data were analyzed by two-sample t-test and MANOVA. The results showed that there was no significant difference between the graduates of the two groups in terms of personality factors, self-efficacy, and promotional success. It seems that similar educational, cultural, learning, and spiritual environments and materials, and spirituality and religious commitments are among the causes of similarities between these students in abovementioned variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality factors
  • self-efficacy
  • promotional success
  • seminary school students