تبیین مدل مفهومی انصاف اجتماعی از دیدگاه اسلام

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده اخلاق و روان‌شناسی، پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

نیاز به رابطه، نیازی فراگیر در انسان‌هاست و ریشه در پیوندجویی ذاتی آنها از بدو تولد با جهان میان فردی‌شان دارد. این نیاز، زمینه‌ساز شکل‌گیری مجموعه‌ای از روابط ازجمله روابط نزدیک در زندگی آن‌هاست. دیدگاه‌های گوناگونی پیرامون تبیین این روابط شکل گرفته و در این میان، رویکرد انصاف، یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین دیدگاه‌هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی انصاف در روابط از دیدگاه روان‌شناسی و نیز دیدگاه اسلامی و مقایسه این دو دیدگاه با یکدیگر است. روش پژوهش حاضر، «توصیفی - تحلیلِ مفهومی» است. بر اساس آیات و روایات، دیدگاه اسلامی درباره ساختار، فرایند، ابعاد و الگوی ارتباطی انصاف ارائه شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد بین دیدگاه روان‌شناسی و اسلام درباره انصاف تفاوت وجود دارد. بر این اساس، الگوی ارتباطی در اسلام، الگویی با ابعاد انصاف‌دهی بالا و انصاف‌خواهی پایین است درصورتی‌که الگوی ارتباطی انصاف در روان‌شناسی، الگویی با ابعاد انصاف‌دهی بالا، انصاف‌خواهی بالا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizations social fairness from an Islamic perspective

نویسنده [English]

  • Ali Sadeghi seresht
Researcher, Department of Ethics and Psychology, Quran and Hadith Research Institute
چکیده [English]

The need for relationship is a universal need in humans, and is rooted in their inherent bond-seeking with their interpersonal world from birth. This need is the foundation of the formation of a set of relationships, including close relationships in their lives. Various views have been introduced to explain these relationships, of which the fairness approach is one of the oldest and most important ones. The purpose of this study is to investigate fairness in relationships from the viewpoints of psychology Islam and to compare these two views. The method of this study is "descriptive-analytical analysis". Based on Qur’anic verses and narrations, the Islamic perspective was presented about the structure, process, dimensions, model and fairness in relationship. Findings showed that there are differences between the two perspectives. The Islamic model is a model with the high levels of being fair to others and low levels of fairness-seeking for oneself, while this is reverse in the psychological model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship
  • fairness
  • dimensions
  • Relationship model