کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان در دختران پایه دهم خمینی‌شهر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی بر کاهش تعارضات والد- نوجوان در دختران پایه دهم خمینی‌شهر بود. این پژوهش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، دختران پایه دهم خمینی‌شهر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند، 30 دانش‌آموز انتخاب شدند و والدین این دانش‌آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، به ‌طوری‌ که هر گروه شامل 15 زوج از والدین بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه تعارض والد- نوجوان پرینز استفاده شد که در مرحله قبل و بعد از برگزاری جلسات مشاوره، نوجوانان دختر پایه دهم آزمون را تکمیل کردند. بسته مشاوره والدین، با استفاده از آموزه‌های دینی و با تأکید بر نظرات دو نفر از متخصصان حوزه تربیت دینی تهیه شد. داده‌های پژوهش در سطح استنباطی تحلیل شد. آزمون فرضیه‌ها با روش تحلیل کوواریانس نشان داد که مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی در رابطه والد- فرزند با والدین، بر کاهش تعارضات والد- نوجوان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of counseling based on religious teachings on reducing parent-adolescent conflicts among the tenth grader girls in Khomeyni Shahr

نویسندگان [English]

  • Safyye Maleki Khoozani 1
  • Fateme Javadzade 2
چکیده [English]

 The aim of this study was to evaluate the effectiveness of counseling based on religious teachings on reducing parent-adolescent conflicts among the tenth grader girls in Khomeyni Shahr. This is a quasi-experimental, pre-test, and post-test with control group study. The statistical population was the tenth grader girls in Khomeyni Shahr, of whom 30 students were selected by the method of convenience sampling; their parents were randomly assigned to two experimental and control groups with each group consisting of 15 pairs of parents. To collect the data, Prinz's Teen Conflict Questionnaire was filled out by the tenth grader girls before and after counseling sessions. The counseling package for parents, using religious teachings with an emphasis on the views of two experts in the field of religious education, was prepared. The Data were analyzed on an inferential level. Test of hypotheses using analysis of covariance showed that counseling based on religious teachings in parent-child relationships reduces parent-adolescent conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness؛ Religious teachings؛ Parent-adolescent conflict؛ Parents
  • Adolescents؛ The tenth grade