تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین مدل ساختاری مؤلفه ‏های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز است. روش پژوهش همبستگی است و مشارکت ‏کنندگان شامل 527 دانشجوی دانشگاه شیراز بودند که برای انتخاب آنها از روش نمونه ‏گیری تصادفی خوشه‏ ای چندمرحله‏ ای استفاده شد و پرسش‏نامه ‏های مقیاس صبر خرمایی و همکاران و پرسش‏نامه امید اشنایدر را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل پیشنهادی با داده‏ های این پژوهش برازش مناسبی دارد و رابطه مستقیم صبر با امید تأیید شد. یافته‏ های این تحقیق نشان داد که صبوریِ افراد سبب افزایش توان تعیین هدف در زندگی (مؤلفه عاملی امید) و توان برنامه ریزی برای دست‏یابی به اهداف (مؤلفه مسیر امید) می‏شود. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد با آموزش صبر از طریق مؤلفه‏ های آن (متعالی‏ شدن، شکیبایی، پذیرش، استقامت و درنگ)، می‏توان امید را در دانشجویان افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The formulation of a structural model of patience and hope components in students of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • Zahra Rahmati 1
  • Farhhad Khormaee 2
چکیده [English]

This study aimed to formulate a structural model for the relationship between patience and hope. This is a correlational study which included 527 students of Shiraz University whom were chosen through the multi-stage cluster sampling method and filled out the Khormaee's at al Patience Scale and Snyder's Hope Scale. Path analysis showed that the proposed model is a good fit with the data and the direct relation of patience to hope was confirmed. The study findings showed that patience results in an increased ability of goal-setting in life (a factor of hope) and the ability to plan to achieve goals (the path factor from hope). The results indicated that by the instruction of patience through its components (becoming transcendent, tolerance, acceptance, perseverance, and delay), the level of hope in students could be improved.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patience
  • Hope
  • Students
  • a structural model