نقش ایمان در سلامت روانی و شکل‌گیری شخصیت سالم بر اساس متون دینی و روان‌شناسی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی تأثیر ایمان در سلامت روانی و شکل‌ گیری شخصیت سالم بر اساس متون دینی و روان‌شناختی است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی از نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی- تفسیری انجام گرفت. ابتدا مفاهیم اساسی پژوهش مانند «ایمان»، «شخصیت» و «سلامت روانی» توصیف، و تحلیل شد. سپس با مراجعه به متون دینی و روان‌شناسی نحوه تأثیرگذاری ایمان در سلامت روانی و سالم‌سازی شخصیت، بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در پرتو ایمان، سازمان روانی فرد مؤمن از نوعی غنای معرفتی برخوردار می‌شود و قدرت بینش او افزایش می‌یابد، به گونه‌ای که تعاملات بین‌فردی او با دیگران اصلاح می‌شود. همچنین، بُعد گرایشی فرد مؤمن، در مسیر شرع و عقل، جهت‌دهی می‌شود و در پی آن، رفتارهای وی نیز، که متأثر از بینش‌ها و گرایش‌های او است، اصلاح می‌شود و بدین طریق نوعی انسجام و یکپارچگی در ابعاد شخصیت فرد مؤمن به وجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of faith in mental health and forming healthy personality according to religious and psychological literature

نویسنده [English]

  • Abulghasen Bashiri
چکیده [English]

The study, by studying religious and psychological approaches, aims to explain how religious faith effects on mental health and shapes a healthy personality. This research has applied a qualitative, descriptive, analytical, and interpretational method. At first, the basic concepts of the study such as faith, personality, and mental health have been described and analyzed. Then, by referring to the religious and psychological literature, it has been studied how religious faith effects on mental health and shapes a healthy personality. The study findings showed that in the light of faith the organization of mind of a believer becomes full of knowledge and this makes him strong in reforming his relations with others. Also, the attitude dimension of a believer is directed in the way of Shariat and reason. And then, his behaviors which are influenced by his insights and tendencies are to be corrected. And in this way, the believer’s personality gains some sort of integrity and cohesiveness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith
  • personality
  • mental health
  • healthy personality
  • Islam and psychology