تدوین برنامه آموزشی شکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن بر رضایت از زندگی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت گرا دانشگاه قرآن و حدیث

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

پپژوهش حاضر به منظور تدوین و ارائه الگوی شکرگزاری مبتنی بر منابع اسلامی و بررسی اثربخشی آن بر رضایت از زندگی بررسی شده است. فرض این پژوهش این است که افزایش میزان قدردانی، باعث افزایش رضایت از زندگی و پیش‌بینی‌کننده آن است.
در این پژوهش پس از بررسی منابع و به دست آوردن مولفه‌های شکرگزاری و مفهوم قدردانی، برنامه آموزشی 6 جلسه‌ای تدوین شد. با اجرای مصاحبه و گرفتن پرسشنامه‌های قدردانی و رضایت از زندگی، 19 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث قم انتخاب و به دو گروه 7 و 12 نفره تقسیم شدند. گروه 7 نفره، برنامه آموزشی شکرگزاری تدوین شده را دریافت کرده و گروه کنترل در انتظار دریافت مداخله قرار گرفتند. هر دو گروه در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده این پژوهش، پرسشنامه 6 گویه ای قدردانی مک‌کاله و همکاران (2002) و رضایت از زندگی داینر (1985) بود. مقایسه هر دو گروه توسط مدل آماری تحلیل کواریانس انجام گرفت. تحلیل و مقایسه نتایج پیش آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل نشان داد شرکت‌کنندگان در گروه آزمایش از نظر قدردانی و رضایت از زندگی افزایش مثبت و معناداری را تجربه کرده‌اند که در پیش آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل افزایشی دیده نشد و حتی این افزایش پس از گذشت چهل و پنج روز نیز باقی ماند.
نتیجه‌گیری: مداخله و برنامه آموزشی شکرگزاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی دارای اثربخشی معناداری است و می‌تواند میزان رضایت از زندگی و قدردانی افراد را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

compilation of gratitude educational program is based on the concept of Islamic thanksgiving and the Effectiveness on life satisfaction

نویسندگان [English]

  • mahmod esfahaniyan 1
  • mahmod golzari 2
  • farid barati 3
1 clergyman
چکیده [English]

This research aimed formulate and offer thanksgiving style resource-based and Islamic teachings and the effect on life satisfaction. Assuming this research is to enhance and increase the rate of gratitude increases and is a predictor of life satisfaction.
after studying Islamic sources and to obtain the components of gratitude, 6 session the training program was designed and with conducting interviews and getting the gratitude and life satisfaction scale, 19 persons undergraduate students from University of Quran & hadith Qom”s were selected. Then the numbers were divided into two groups of 7 and 12. Group of 7, gratitude the training program designed received and the control group psychological intervention were waiting. Both groups in the pre-test, post-test and follow-up were evaluated.
The instruments used in this study were 6 items of gratitude McCullough, (2002) and satisfaction whith life scale (SWLS) (Diner, 1985), which was used for screening persons and evaluate the effectiveness of intervention. Compare all two treatment groups in the pre-test and post-test and follow _ up by analysis of covariance model was performed.
Analysis of the results and compare the results of pre-test and post-test test and control groups showed that participants in the intervention group in terms of gratitude and life satisfaction have experienced a significant increase, but not found Incremental In the pre-test and post-test control group.This increase also was left after 45 days
Conclusion: gratitude intervention and the training program based on Islamic teachings have a significant effectiveness and can increase their life satisfaction and gratitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gratitude
  • thanks
  • life with satisfaction
  • psyche-ducational Intervention
  • Islamic sources