اثر‌بخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، اضطراب، افسردگی و استرس دانشجویان بود. همه 321 نفر از دانشجویانی که در مراسم اعتکاف شرکت کردند، به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند. گروه کنترل نیز321 نفر از دانشجویان بودند که در مراسم اعتکاف شرکت نکردند و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در شروع و بعد از مراسم اعتکاف، همه شرکت کنندگان پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند (1995) را تکمیل کردند. روش تحقیق پژوهش حاضر، شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود و نتایج تحلیل واریانس چند متغیری بر روی تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون بیانگر افزایش همه‌ی مؤلفه‌های هوش معنوی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.
کلید واژگان: اعتکاف، هوش معنوی، افسردگی، اضطراب، استرس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of attending Etekaf religious seremony on spiritual intelligence components, depression, anxiety and stress in students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسنده [English]

  • tayebeh mahmoodi
چکیده [English]

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، اضطراب، افسردگی و استرس دانشجویان بود. همه 321 نفر از دانشجویانی که در مراسم اعتکاف شرکت کردند، به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند. گروه کنترل نیز321 نفر از دانشجویان بودند که در مراسم اعتکاف شرکت نکردند و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در شروع و بعد از مراسم اعتکاف، همه شرکت کنندگان پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند (1995) را تکمیل کردند. روش تحقیق پژوهش حاضر، شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود و نتایج تحلیل واریانس چند متغیری بر روی تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون بیانگر افزایش همه‌ی مؤلفه‌های هوش معنوی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.
کلید واژگان: اعتکاف، هوش معنوی، افسردگی، اضطراب، استرس

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eetekaf religious seremony
  • spiritual intelligence
  • depression
  • anxiety
  • Stress