بررسی اثر دینداری، صبر و امید بر بهزیستی فضیلت‏گرا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی ساختاری به منظور تبیین بهزیستی فضیلت‏گرا بر اساس مؤلفه‏های دینداری و نقش واسطه‏ای صبر و امید است. روش پژوهش همبستگی است و مشارکت‏کنندگان شامل ۵۲۷ دانشجوی دانشگاه شیراز بودند که برای انتخاب آنها از روش نمونه‏گیری تصادفی‏ خوشه‏ای چندمرحله‏ای استفاده ‏شد و پرسش‏نامه‏های دینداری (گلاک و استارک، ۱۹۶۵)، مقیاس‏ صبر (خرمایی و همکاران، ۱۳۹۳ ب)، پرسش‏نامه ‏امید (اشنایدر، ۱۹۹۶) و پرسش‏نامه بهزیستی‏ فضیلت‏گرا (واترمن و همکاران، ۲۰۱۰) را تکمیل کردند. روایی و پایایی ابزارهای استفاده‏شده، برای استفاده در فرهنگ ایرانی در سطح رضایت‏بخش بود. تحلیل ‏داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS21 برای آمار توصیفی، و از AMOS21 برای تحلیل مسیر در مدل معادلات ‏ساختاری استفاده ‏شد. نتایج تحلیل‏ مسیر از نوع مدل‏یابی معادلات ساختاری نشان داد مدل پیشنهادی با داده‏های این پژوهش برازش مناسبی دارد و اثر مستقیم دینداری بر بهزیستی فضیلت‏گرا، دینداری بر امید و صبر، و امید و صبر، بر بهزیستی فضیلت‏گرا تأیید شد. همچنین، مدل نشان داد اثر غیرمستقیم دینداری با واسطه امید و صبر، بیشتر از اثر مستقیم آن، باعث ارتقای سطح بهزیستی فضیلت‏گرا می‏شود. به این معنا که اگر اعتقادات و مناسک دین با امید و صبر همراه شود، سبب ایجاد زندگی بهتر جوانان می‏شود. از یافته‏های دیگر پژوهش آن بود که ضرایب بعد اعتقادی (۸۶/۰=β) و عاطفی (۸۰/۰=β) دینداری، بیشتر از ابعاد پیامدی (۵۰/۰=β) و مناسکی (۲۸/۰=β) بود. بنابراین، پیشنهاد می‏شود تأکید بیشتری بر درونی و نهادینه‏کردن باورها (مانند: معرفت ‏نفس و خدا) و احساسات ‏دینی (مانند دلبستگی به خدا) نسبت به سایر ابعاد دینداری صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the effect of religiousness, patience, and hope on eudaimonic well-being

نویسندگان [English]

  • Zahra Marhamati 1
  • Farhad Khormaei 2
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a structural model for the explanation of eudaimonic well-being based on the components of religiousness and the mediating roles of patience and hope. The research method is correlational and the participants were 527 students at Shiraz University who were selected through multi-stage cluster random sampling method and filled out the religiousness questionnaire (Glock and Stark, 1965), Patience scale (Khormaei, Farmani, and Soltani, 2014 B), and eudaimonic well-being questionnaire (Waterman et al, 2010). Reliability and validity of the scales, for use in the Iranian culture have been at satisfactory level. SPSS-21 and AMOS-21 softwares were used for path analysis. The results of structural equation modeling showed that the proposed model is a good fit with the data for study and the direct effects of religiousness on eudaimonic well-being, religiousness on the patience and hope, and patience and hope on the eudaimonic well-being were confirmed. The model also showed that the indirect effect of religiousness mediated by hope and patience on eudaimonic well-being is greater than its direct effect. That is religious rituals and believes accompanied with hope and patience make youth’s life better. Another finding of this study was that the beta value of belief (86/0=β) and emotional (80/0=β) religiousness were greater than those value of outcome (50/0=β) and ritual (28/0=β) dimensions of religiousness. Thus, it is suggested to emphasize on internalizing and religious feelings, more than other aspects of religiousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiousness
  • Patience
  • Hope
  • eudaimonic well-bein