ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی مثبت‌گرا، دانشگاه قرآن و حدیث

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه تفسیر، دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

این پژوهش در پی طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس «عفو و گذشت با نگاه به منابع اسلامی» به منظور سنجش میزان عفو و گذشت در میان دانشجویان و طلاب گرامی است. بدین‌منظور، ابتدا با استفاده از منابع معتبر اسلامی، مؤلفه‌های عفو و گذشت تهیه و سپس بر اساس مؤلفه‌های اصلی، پرسش‌ها طراحی شد. بعد از داوری تخصصی استادان و کارشناسان، و همچنین اجرای آموزشی و حذف برخی پرسش‌ها با همبستگی پایین به ۳۴ پرسش تقلیل یافت و مقیاس اصلی با ۳۴ پرسش آماده اجرای نهایی شد و روی نمونه ۳۶۰ نفری دانشجویان دانشگاه قم و همچنین طلاب مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی= که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند اجرا گردید. نتایج تحلیل عاملی با روش مؤلفه‌ای اصلی با چرخش متعامد نشان داد که مقیاس دارای ۶ عامل «کینه توزی، بخشایش همدلانه، چشم‌پوشی، بخشایش کریمانه، رویکرد ترمیمی و کنترل خشم» است.
یافته‌های حاصل از این پژوهش با کمک نرم‌افزار SPSS به دست آمد. همچنین، مقیاس عفو با روایی محتوایی بالا و آلفای کرونباخ ۹۰/۰ به تأیید رسید.
نتیجه‌گیری: مقیاس عفو از دیدگاه اسلام روایی و اعتبار بالایی دارد و می‌تواند میزان عفو افراد را بسنجد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and validation of a Forgiveness scale based on the Islamic teachings

نویسندگان [English]

  • hassan karimi 1
  • noorali farrokhi 2
  • abdolhadi masoudi 3
چکیده [English]

This study seeks to design, construct, and validate a "Forgiveness scale based on Islamic sources" in order to measure forgiveness among university and seminary students. In doing so, using the valid Islamic resources, the components of forgiveness were created and designed using principal component method. After professional judgment by professors and professionals, and preliminary admini-stration of the items and omitting some of them with low intercorrelation, the remaining items were 34; thus the final 34 item were administered to a sample of 360 students of Qom University and Imam Khomeini Research and Education Institute who were sampled through convenience sampling method. Factor analysis with principal component analysis with orthogonal rotation showed that the scale comprised of 6 factors: malice, empathetic forgiveness, ignore, generous forgiveness, restorative approach, and controlling anger. The study findings were obtained using the SPSS software. Also, the forgiveness scale showed high content validity and Cronbach's alpha of .906. The based on Islam forgiveness scale has high reliability and validity and could measure people’s forgiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness scale
  • positive psychology
  • forgiveness
  • revenge
  • hatred
  • Islam
  • virtues and abilitie