تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

2 استاد یار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهشِ پیش رو، داده‌های سه تحقیق، با هدف کشف جنبه تحولی احتمالی جهت‌گیری مذهبی و رابطه آن با هوش هیجانی، سلامت عمومی و سبک‌های فرزندپروری بررسی شد. از بین چهار بعد جهت‌گیری مذهبی فقط بعد ارزنده‌سازی دینی با سن، تحصیلات و تأهل در ارتباط است. دَه پرسش از مقیاس جهت‌گیری مذهبی، که تشکیل‌دهنده عامل تحولی هستند، استخراج شد. بررسی مفهوم پرسش‌ها و ارتباط عامل استخراج‌شده با سایر متغیرها نشان داد که این عامل سعادت‌جویی مذهب‌محور است و دارای دو جزء سرمایه‌گذاری شناختی- عاطفی و سرمایه‌گذاری رفتاری است. سعادت‌جویی مذهب‌محور از توجه هیجانی مستقل است، اما با تمایز هیجانی و بازسازی خلقی رابطه مستقیم دارد؛ و با سلامت عمومی در تمام ابعاد آن رابطه مستقیم. رابطه جزء سرمایه‌گذاری رفتاری با این متغیرها قوی‌تر از جزء دیگر است. صحت نام‌گذاری عامل مزبور از طریق مصاحبه با پنج نفر متخصص در روان‌شناسی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Religious Orientation in Adulthood: Seeking for a New Construct

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hasanzadeh Tavakoli 1
  • Shahla Pakdaman 2
  • Hadi Bahrami Ehsan 3
چکیده [English]

Data from three studies were conducted in order to identify the possible developmental aspect of religious orientation and its relation to emotional intelligence, general health, and parenting styles. Among the four dimensions of religious orientation, only religious valuation was relate to age, levels of education, and being married. 10 questions constituting the developmental dimension were extracted from the religious orientation scale. Studying the concepts of the questions and the relationship of the extracted factor with other variables indicated that it is possible to name this factor as religion-centered happiness seeking and that it has two subscales: cognitive-effective investment and behavioral investment. The religion-centered happiness seeking is independent of emotional interest, but is directly related to emotional differentiation and effective restructuring and all aspects of general health. The relations of behavioral investment subscale with these variables were stronger the relations of other subscale to them. The accuracy of labeling the abovementioned factor was confirmed through interviews with 5 professional in psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • development
  • adulthood
  • aging