کلیدواژه‌ها = متون توصیفی
تعداد مقالات: 1
1. روش فهم روانشناختی متون دینی (فرمد): بررسی تک متن

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-91

عباس پسندیده