نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آخرت‏ باوری به ‏صورت بحث گروهی بر پایبندی مذهبی نوجوانان

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-41

هادی کاظمی نژاد؛ ابوالقاسم بشیری؛ مسعود جان‏بزرگی