نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ساختار متن

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-4

سخن سردبیر


2. پژوهش معکوس در فهم روان‌شناختی متون دینی!

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-5

سخن سردبیر