نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 118-144

طیبه فاطمی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند