نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-143

پریسا پرن؛ مسعود آذربایجانی؛ علی دلاور