نویسنده = فرهاد خرمایی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-98

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمایی


2. بررسی اثر دینداری، صبر و امید بر بهزیستی فضیلت‏گرا

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 34-66

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمایی