نویسنده = جعفر حسنی
تعداد مقالات: 1
1. نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 70-94

مهرنسا شهابی؛ سیدامیر امین یزدی؛ علی مشهدی؛ جعفر حسنی