نویسنده = رسول کردنوقابی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه‌های ضمنی خِرَد در ایران؛ بررسی پدیدارشناختی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 78-105

رسول کردنوقابی؛ آرزو دلفان بیرانوند