نویسنده = سیدمهدی خطیب
تعداد مقالات: 4
2. مدل مفهومی انسان کریم بر اساس منابع دینی

دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-25

حامد قوام؛ سیدمهدی خطیب


3. تبیین مفهومی و فرآیندی استعداد بر اساس منابع اسلامی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-58

سیدمهدی خطیب


4. الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-157

سیدمهدی خطیب